(044) 538-1588
UA| RU
 
  1gb - .net, ASP, Windows, Apache, PHP хостинг

Публічний Договір про надання послуг ТОВ "ХОСТЛАБ"

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХОСТЛАБ», надалі «Виконавець», з однієї сторони та фізична або юридична особо яка має намір користуватися послугами ТОВ «ХОСТЛАБ», надалі «Замовник», в особі іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

   1.1. Виконавець надає, а Замовник приймає та сплачує надані йому послуги згідно з умовами цього Договору. Перелік послуг наведено у Додатках до цього Договору, які є його невід'ємною частиною.

   1.2. Цей Договір набуває чинності в наступних випадках:

   1.2.1. Після підписання Договору обома Сторонами.

   1.2.2. У разі надходження попередньої оплати за послуги, що буде акцептом справжньої оферти.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

   2.1. Сторони визнають юридичну силу текстів документів, одержаних по каналах зв'язку нарівні з документами, виконаними в простій письмовій формі. Виняток з цього правила становлять:

   2.1.1. Укладення цього договору

   2.1.2. Обмін претензіями, для яких проста письмова форма обов'язкова.

   2.2. Канали зв'язку в термінах цього Договору - це електронна пошта з вказаними в цьому Договорі контактними адресами. У разі зміни контактних адрес за ініціативою Замовника контактними вважатимуться адреси електронної пошти, повідомлені Виконавцю з використанням пароля, вибраного Замовником.

   2.3. Сторони приймають на себе всю відповідальність за дії співробітників, що мають доступ до каналів зв'язку.

   2.4. У разі внесення Виконавцем змін в Додаток №1 до цього Договору або документи, на які Додаток №1 посилається, Виконавець зобов'язується оповістити Замовника про факт змін по каналах зв'язку і одночасно опублікувати вказані зміни на web-сервері Виконавця за адресою http://www.1gb.ua

   2.5. Зміни набувають чинності не менше ніж через 10 (десять) календарних днів з моменту сповіщення та публікації.

   2.6. У разі згоди Замовника з такими змінами цей Договір продовжує свою дію з урахуванням вказаних змін. У разі незгоди Замовника – він зобов'язується оповістити про це Виконавця протягом терміну, вказаного в пункті 2.5, офіційним листом з повідомленням про вручення, в цьому випадку Договір припиняє свою дію з моменту вступу у силу змін.

   2.7. У разі отримання Виконавцем офіційного листа після вступу у силу змін Договір припиняє свою дію з дати отримання повідомлення. Послуги, одержані Замовником з дня введення в дію змін до дати отримання повідомлення включно, надаються Замовнику з урахуванням внесених змін.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

   3.1. Замовник зобов'язаний:

   3.1.1. Своєчасно, згідно з розділом 5 цього Договору, здійснювати оплату за Послугу.

   3.1.2. Самостійно нести ризик можливих несприятливих для нього наслідків, пов'язаних з втратою або розголошуванням Замовником вибраного ним пароля.

   3.1.3. Своєчасно надавати на вимогу Виконавця достовірну інформацію, необхідну в цілях виконання Договору.

   3.1.4. Самостійно нести відповідальність за інформацію, що зберігається, передається або отримується, а саме, за дотримання авторського права, інших норм законодавства та етики поведінки в мережі; за несанкціонований доступ до комп`ютерів та інформаційних джерел, а також за розповсюдження інформації в мережі, якої не потребують.

   3.2. Виконавець зобов’язаний:

   3.2.1. Надавати послуги відповідно до умов цього Договору, Додатку №1 до нього, і всіх документів, на які вони посилаються.

   3.2.2. Надавати консультації з питань, що виникають у Замовника у зв'язку з наданням йому послуг.

   3.2.3. Оповістити Замовника про факт змін у випадку, передбаченому п. 2.4 цього Договору.

   3.3. Сторони зобов'язані

   3.3.1. Виконувати положення цього Договору і Додатку №1 до нього.

   3.3.2. Не поступатися своїми правами і обов'язками цього Договору на користь третьої сторони без згоди іншої Сторони.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

   4.1. Виконавець надає Послуги з Договору відповідно до законодавства України.

   4.2. Надання Послуг Замовнику починається з дня замовлення послуги і може бути припинене тільки на умовах, передбачених в Договорі.

   4.3. Замовлення послуги є згодою Замовника сплатити послугу відповідно до цін, що діють на день початку виконання замовлення. Замовник має право зробити замовлення послуги з Додатку №1 використовуючи один з нижчеперелічених методів:

   4.3.1. Письмово, оформивши бланк замовлення.

   4.3.2. Відправивши вказівку по каналах зв'язку.

   4.3.3. Використовуючи пароль, вибраний Замовником.

   4.4. Виконавець має право припинити надання послуги, у випадку якщо з моменту початку надання послуги пройшло більше 15 днів, і Замовник не виконав свої зобов'язання по оплаті даної послуги в повному об'ємі. Відновлення надання послуги можливо після повної оплати замовленої послуги.

   4.5. У разі, коли Замовник не виконав свої зобов'язання по оплаті послуг, надання яких було почато Виконавцем, і з моменту початку надання послуг пройшло 30 (тридцять) і більше днів, Виконавець має право повідомити Замовника по каналах зв'язку про свій намір розірвати договір. Після відправлення повідомлення цей договір вважатиметься розірваним.

   4.6. У разі, коли Замовник є юридичною особою, після надання Послуг, Виконавець складає Акт про надані послуги. Належно оформлені два екземпляри Акту про надані послуги надаються Замовникові. У випадку, якщо Виконавець не отримав від Замовника підписаного з боку Замовника екземпляр Акту про надані послуги, або письмових обґрунтованих претензій в період 30 (тридцяти) днів з дати оформлення документа (з дати надання послуг у випадку, коли Замовник є фізичною особою), послуги вважаються наданими у повному об’ємі.

5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

   5.1. Вартість послуг встановлюється в гривнях згідно з тарифами, наведеними в Додатку №1

   5.2. При оформленні Замовником платіжних документів в розділі "Призначення платежу" обов'язкове посилання на номер рахунку виставленого Виконавцем.

   5.3. Виконавець, відповідно до діючих тарифів на послуги, враховує інформацію про платежі Замовника, а також спожиті Замовником послуги, на Особовому рахунку Договору Замовника. Перераховані Замовником грошові кошти вважаються зарахованими на Особовий рахунок його Договору після того, як грошові кошти надійшли на поточний рахунок Виконавця, і за умови отримання Виконавцем з банку підтверджуючих платіжних документів, що ідентифікують платіж. Виконавець забезпечує Замовнику доступ до інформації про його Особовий рахунок.

   5.4. Повернення залишку невикористаних грошових коштів Замовника проводиться при розірванні Договору, або у разі пред'явлення Замовником доводів про неможливість з яких-небудь причин скористатися послугами Виконавця, безготівковим переліком на поточний рахунок Замовника в будь-якому банку-резиденті України. Виконавець здійснює дії, необхідні для здійснення повернення грошових коштів, в строк не пізніше 7 (семи) робочих днів з дня надання Замовником письмової заяви з вказівкою повних реквізитів одержувача. Залишок грошових коштів повертається за вирахуванням вартості послуг, якими Замовник скористався з моменту укладення Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

   6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.

   6.2. Виконавець жодним чином не відповідає за зміст інформації, що передається Замовником по мережі Інтернет та що розміщена на серверах Виконавця на користь Замовника..

   6.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які затримки і переривання зв'язку, збиток або втрати Замовника що відбуваються прямо або побічно з причин непереборної сили, а також з причин, що знаходяться поза сферою розумного контролю з сторонни Виконавця.

   6.4. Виконавець не відповідає за збиток, прямий або непрямий, понесений Замовником від використання або неможливості використання послуг Виконавця.

   6.5. Замовник самостійно відповідає за зміст, вірогідність і правомірність поширення інформації, що передає він чи його споживачі під його мережевими реквізитами через мережу Інтернет Виконавця та за відповіді на претензії від третіх осіб. Виконавець не несе відповідальність перед третіми особами за дії Замовника.

   6.6. Виконавець не відповідає за порушення або неправомірні дії, допущені Замовником при використанні послуг, що надаються Виконавцем.

   6.7. Виконавець, Адміністратори Реєстру та Оператори Реєстру публічних доменів, у яких реєструються домени за цим Договором, не несуть відповідальності за наслідки використання або неправомірного використання доменних імен Реєстрантом, у тому числі перед третіми особами, а також щодо порушення Реєстрантом будь-яких прав третіх осіб.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

   7.1. Сторони звільнюються від часткового або повного виконання своїх обов'язків у випадку виникнення обставин непереборної сили, які неможливо передбачити або можна передбачити, але не можна попередити (війна, блокада, військові дії, громадські зворушення, саботаж, терористичні акти, стихійні лиха, пожежі), та при настанні обставин юридичного форс-мажору (рішення органів державної влади). Дія обставин форс-мажору повинна бути підтверджена довідкою Торгово-промислової Палати України, за винятком випадків коли ці обставини загальновідомі або відповідно до цього прийняті нормативно-правові акти органів влади в межах їх компетенції.

   7.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов'язків за цим Договором через дію обставин форс-мажору, повинна в 3-денний строк повідомити іншу Сторону рекомендованим листом про початок, а потім про закінчення дії цих обставин.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

   8.1. Цей Договір набирає чинності після настання п.1.2.1 та п.1.2.2 і діє протягом 12 місяців. Якщо жодна із Сторін не заявить письмово, документом, підписаним уповноваженим представником Сторони, про своє бажання розірвати Договір за 20 днів до закінчення строку його дії, дія Договору автоматично пролонгується на наступні дванадцять місяців без складання додаткової угоди до Договору. Аналогічний порядок продовження застосовується і до всіх наступних періодів дії Договору.

   8.2. Сторони зберігають за собою право розірвати Договір у разі невиконання умов Договору іншою Стороною або при відсутності потреби в отриманні Послуги з боку Замовника, повідомивши про це іншу Сторону по Каналах зв'язку.

   8.3. Виконавець зберігає за собою право розірвати Договір при здійсненні Замовником технічних або інших дій, не передбачених Договором, не санкціонованих Виконавцем, що призвели, або могли привести до спричинення збитків Виконавцю або третім особам, див. Додаток №1.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

   9.1. Виконавець має статус платника єдиного податку за ставкою 5% без ПДВ відповідно до законодавства України.

   9.2. Всі додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.

10. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець:

ТОВ «ХОСТЛАБ»
Поштова адреса: 03038, м. Київ, а/с 21
Юридична адреса: м. Київ, вул. Миропільська, б. 37-Б, к. 7
ЄДРПОУ: 38498045
Платник єдиного податку за ставкою 5%
Тел.: +38 044 5381588
Факс: +38 044 5381388Бажаєте стати клієнтом нашого хостингу? Спробуйте наші послуги та сервіс.
Тестовий період до 10 днів, OK реєстрація займає всього одну хвилину.
Будемо раді бачити вас нашим клієнтом!
 

Все разделы и статьи

   
 
Вгору     
Підтримка: support@1gb.ua
інші способи зв'язку
© 2005-2024 1GB Хостинг